MAŁY RUCH GRANICZNY MIĘDZY RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ
A FEDERACJĄ ROSYJSKĄ
STRAŻ GRANICZNA INFORMUJE

Małym ruchem granicznym (w skrócie mrg) między Polską a Rosją nazywamy wielokrotne przekraczanie granicy między Rzeczpospolitą Polską a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej (czyli granicy zewnętrznej UE) przez mieszkańców strefy przygranicznej Polski i Obwodu Kaliningradzkiego na podstawie zezwoleń.
Powodem przekroczenia granicy mogą być względy społeczne, kulturalne lub rodzinne, o ile nie mają one charakteru działalności zarobkowej.

Mieszkańcy strefy przygranicznej są to wszystkie osoby mieszkające w strefie legalnie nie krócej niż trzy lata, nawet jeśli nie są obywatelami Polski i Rosji.

Mieszkańcy strefy przygranicznej mogą przekraczać granicę polsko – rosyjską w ramach małego ruchu granicznego tylko drogą lądową i pod warunkiem, że:

– posiadają ważne zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego wydane przez właściwy organ na podstawie ważnego dokumentu podróży oraz zaświadczenia o miejscu stałego zamieszkania w strefie

– przygranicznej przez okres nie krótszy niż 3 lata; nie stanowią zagrożenia dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych.
Zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego wydają:
1. mieszkańcom strefy przygranicznej RP:
– Ambasada Federacji Rosyjskiej w RP w Warszawie
– Konsulat Generalny FR w Gdańsku
2. mieszkańcom strefy przygranicznej FR:
– Konsul RP w Kaliningradzie
Strefę przygraniczną, objętą zasadami małego ruchu granicznego, stanowią:
1. na terytorium RP:
- w województwie pomorskim: powiat pucki, miasto Gdynia, miasto Sopot, miasto Gdańsk, powiat gdański, powiat nowodworski, powiat malborski;
- w województwie warmińsko-mazurskim: miasto Elbląg, powiat elbląski, powiat braniewski, powiat lidzbarski, powiat bartoszycki, miasto Olsztyn, powiat olsztyński, powiat kętrzyński, powiat mrągowski, powiat węgorzewski, powiat giżycki, powiat gołdapski, powiat olecki.
2. na terytorium FR:
– Obwód Kaliningradzki.
Wjazd i pobyt w strefie przygranicznej w ramach mrg.
Wjazd i pobyt w strefie przygranicznej Państwa drugiej Strony może trwać każdorazowo nie dłużej niż 30 dni od dnia przekroczenia granicy.
Jednak nie więcej niż 90 dni łącznie w okresie każdych 6 miesięcy liczonych od dnia pierwszego przekroczenia granicy.

Przekraczanie polsko –rosyjskiej granicy państwowej przez beneficjentów umowy o małym ruchu granicznym odbywa się w następujących przejściach granicznych:
1. Bezledy – Bagrationowsk (drogowe);
2. Gołdap – Gusiew (drogowe);
3. Grzechotki – Mamonowo II (drogowe) ;
4. Gronowo -Mamonowo (drogowe);
5. Braniewo – Mamonowo (kolejowe).

UWAGA!

Wyjazd poza strefę przygraniczną jest możliwy jedynie wówczas, gdy osoba, posiadająca jednocześnie zezwolenie i ważną polską wizę (lub wizę innego państwa strefy Schengen), przekracza granicę na podstawie wizy!

Przekroczenie okresu pobytu dozwolonego w ramach małego ruchu granicznego lub wyjazd poza strefę przygraniczną jest naruszeniem prawa, zagrożonym w Rzeczypospolitej Polskiej następującymi sankcjami:
– decyzją o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP (wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany, na okres od 6 miesięcy do 1 roku),
– decyzją o wydaleniu cudzoziemca z terytorium RP (wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany i Systemu Informacyjnego Schengen, na okres od 6 miesięcy do 3 lat),
– decyzją o unieważnieniu zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego,
– zatrzymaniem zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego,
– karą grzywny (od 20 do 500 zł).

POWIADOM NAS

- Straż Graniczna apeluje o niezwłocznym zgłoszeniu faktu zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia dokumentu podróży czy zezwolenia w czasie pobytu w strefie przygranicznej. Straż Graniczna RP po stronie polskiej i jednostka terytorialna organu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych FR po stronie rosyjskiej bezpłatnie wyda zaświadczenie potwierdzające ten fakt.
- Straż Graniczna apeluje o niezwłocznym zgłoszeniu faktu niemożności opuszczenia strefy przygranicznej w wymaganym czasie ze względu na nieprzewidziane okoliczności(np. nagła choroba, wypadek, względy pogodowe itp.).Wówczas posiadacz zezwolenia może przebywać w strefie przygranicznej Państwa drugiej strony do momentu ustąpienia okoliczności, a następnie zobligowany jest przedstawić dokumenty potwierdzające zaistnienie ww. okoliczności lub wykazać w inny wiarygodny sposób, że przedłużenie dozwolonego czasu pobytu spowodowane zostało siłą wyższą.
Więcej informacji www.wm.strazgraniczna.pl, tel. interwencyjny W-MOSG (89) 750 33 33

mrg ulotka inf.